Top

Rosemount 141-04-14

توضیحات

Rosemount 141-04-14

سنسورهای 142 ,Rosemount 140، 141 و سنسورهای رسانایی تماسی هستند که برای اندازه گیری هدایت الکترولیتی درکاربردهای مختلف از آب با خلوص بالا گرفته تا آب خنک کننده تمیز استفاده می شوند. این سنسورها برای استفاده در آب تمیز و غیر خورنده ایده آل هستند رسانایی کمتر از حدود 20000 μS/cm.