Top

CONTROLLER

در بحث اتوماسیون و ابزار دقیق، کنترل کننده ها از تجهیزات کلیدی در سیستم های کنتل صنعتی، واحد های مکانیکی، واحدهای الکترونیکی می باشند که برای پردازش سیگنال های دریافتی از حسگرها و عملگرها طراحی شده اند.

 

Temperate Controller

  • Programmable
  • PID
  • General Type
  • Special Purpose
  • Indicator
Digital-PID-Temperature-Process-Controller