Top

Pressure Gauge

همانطورکه می دانید گیج فشار برای اندازه گیری فشار استفاده می شود و وسیله ای است که  از ستون مایعی که معمولا آب یا جیوه می باشد تشکیل شده است . ارتفاع این ستون مقدار فشار را نشان می دهد.

در صورتی که در گیج فشار از جیوه استفاده شده باشد آن را مانومتر یا فشار سنج جیوه ای و اگر از آب استفاده شده باشد آن را فشار سنج آبی می نامند.

بارومتر نیز فشار سنجی از نوع مانومتر می باشد.

با توجه به سازو کار فشار سنج ها انواع مختلف آنها در صنعت  استفاده می گردد. برخی از انواع آن در ذیل معرفی می گردد.

1)Differential pressure Gauge

2)Diaphragm Pressure Gauge

3)Absolute

4)Oxygen pressure Gauge

5)Hemogenize  pressure Gauge