Top

Temperature Gauge

گیج دما روشی برای اندازه گیری دما در صنعت می باشد

دما یکی از کمیت های اصلی سیستم SI می باشد که درواقع دمای یک جسم اندازه متوسط انرژی جنبشی اتم ها یا مولکول های تشکیل دهنده آن است.

انواع گیج های دما را می توان به شرح ذیل معرفی  نمود.

blank

Bi-metal Thermometer S555

blank

R55

Gas Thermometer        F73