Top

کنترل و ابزار دقیق (Control and Instrumentation)

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / کنترل و ابزار دقیق (Control and Instrumentation)

کنترل و ابزار دقیق، در حقیقت زیر ساخت دانش اتوماسیون صنعتی را تشکیل می دهد. اندازه گیری و کنترل پارامترهای فیزیکی یک فرآیند صنعتی نظیر دما، فشار، سطح، جریان و … را کنترل و ابزار و ادوات مورد نیاز در ارتباط با اندازه گیری، تبدیل، انتقال و ثبت پارامترهای فیزیکی را ابزار دقیق می گویند. به طور کلی دانش کنترل و ابزار دقیق به دو دسته کلی تقسیم می شود:

در دسته بندی اول، تقسیم بندی تجهیزات بر اساس نوع عملیاتی می باشد که بر روی متغیرها انجام می شود :

اندازه گیرنده (Meter)، نمایش دهنده (Indicator)، انتقال دهنده (Transmitter)، کنترل کننده (Controller) و ثبت کننده (Recorder).

و در دسته بندی دوم، تقسیم بندی تجهیزات بر اساس نوع پارامتر هایی می باشد که عملیات های مختلف روی آن صورت می گیرد:

فشار (Pressure)، دما (Temprerature)، سطح (Level) و جریان (Flow).