Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Flow Computer MS780ST2L10P-5-10-M-ET Rosemount

Flow Computer MS780ST2L10P-5-10-M-ET Rosemount

توضیحات

Flow Computer

MODEL: MS780ST2L10P-5-10-M-ET

MFR: Rosemount

Flow Computer Rosemount  الزامات ابزار را برای انواع مختلف فلومتر در کاربردهای مایع، گاز، بخار و گرما برآورده می کند.

صفحه نمایش الفبایی پارامترهای اندازه گیری شده را در قالبی قابل درک ارائه می دهد. دسترسی دستی به اندازه گیری ها و پیمایش صفحه نمایش پشتیبانی می شود.