Top

تجهیزات موجود

Rosemount 141

توضیحات

141-04-14

Contacting Conductiy sensor

برای اندازه گیری هدایت الکترولیتی در کاربردهای مختلف از آب با خلوص بالا تا آب خنک کننده تمیز استفاده می شود. این سنسورها برای استفاده در آب تمیز و غیر خورنده با رسانایی کمتر از حدود 20000 μS/cm ایده آل هستند.

دارای 0.2/cm cell constant

قابل استفاده دز دمای 200 درجه سانتیگراد