Top

تجهیزات موجود

Samson 3730-5

توضیحات

positioner

3730-5

نوع -53730 Positioner با دستگاه های میدانی، حل کننده های منطقی و سیستم کنترل فرآیند از طریق پروتکل FOUNDATIONTM Fieldbus ارتباط برقرار می کند.

پوزیشنر بر روی شیرهای کنترل پنوماتیک نصب شده است و برای تعیین موقعیت سوپاپ به سیگنال کنترل استفاده می شود.

ATEX II 2 G EEx ia IIC T6/II 2 D IP 65 T 80 °C

Binary input

Inductive limit switch